Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Zverejnenie rozhodnutia o určení podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu drevín

Mesto Levoča zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-LE-OSZP-2019/001182-004 o určení podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu drevín.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 14. 01. 2020


Prílohy