Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho prerokovania s miestnym šetrením - IBV Plantáže Levoča - Miestne komunikácie - riešenie dopravy, Mostné teleso

Stavebné objekty - SO 01 Miestne komunikácie - riešenie dopravy, SO 01a Mostné teleso

 

Oznámenie o začatí stavebného konania sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 16. 12. 2019.


Prílohy