Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznámenie o začatí stavevbného konania a nariadenie ústneho prerokovania s miestnym šetrením - IBV Plantáže - SO - verejná elektrická sieť NN, verejné osvetlenie, odberné elektrické zariadenie, optické rozvody - sekundárna sieť, požiarna ochrana

Stavebné objekty: SO 05 Verejná elektrická sieť NN, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 08 Odberné elektrické zariadenie, SO 10 Optické rozvody - sekundárna sieť, SO 11 Požiarna ochrana, SO 12 Optické rozvody - primárna sieť, SO 13 Vodozádržné opatrenia a vegetačné úpravy

 

Oznámenie o začatí stavebného konania sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou.

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 16. 12. 2019.


Prílohy