Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zámeru IBV Plantáže Levoča - navrhovateľ AZOR s.r.o. Popradd

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zámeru IBV Plantáže Levoča - navrhovateľ AZOR s.r.o. Poprad.

 

Rozhodnutie Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, právoplatné dňa 03. 06. 2018.ň

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 16. 12. 2019


Prílohy