Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polroka 2020

Mesto Levoča v zmysle ustanovenia § 18f od. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh plánu kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobei I. polroka 2020.

Dátum zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, na ktorom bude návrh prerokovaný: 19. 12. 2019

 

Dátum zverejnenia návrhu na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 04. 12. 2019


Prílohy