Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 11/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 11/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 11/65 zo dňa 21. 11. 2019.

Podpísané primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA dňa 22. 11. 2019.

Vyvesené na úradne tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča dňa 22. 11. 2019

Dátum účinnosti: 07. 12. 2019


Prílohy