Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v znení č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 0/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 11/62 zo dňa 21. 11. 2019.

Podpísané primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA dňa 21. 11. 2019.

Vyvesené na úradne tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča dňa 04. 12. 2019

Dátum účinnosti: 01. 01. 2020


Prílohy