Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Začatie správneho konania vo veci podanej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 2 kusov drevín (tuja) žiadateľkou Vierou Ciskovou

Dňa 19. 11. 2019 podala Viera Cisková, Ulica Viktora Greschika 4, 054 01  Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 kusov drevín (tuja). Uvedené dreviny rastú na pozemku parcelné číslo KN C 2888/1 v katastrálnom území Levoča. 

 

Dôvod žiadosti:Predmetné dreviny sú nevhodne vysadené v blízkosti bytového domu. Bránia v prieniku denného svetla do bytov danej nehnuteľnosti. Ide o nepôvodný druh dreviny, ktorý netvorí základ pamiatkovej zelene v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie. 

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 21. 11. 2019


Prílohy