Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznámenie o začatí konania o návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa

Oznámenie o začatí konania o návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutia - oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky, číslo: OU-PO-OVBP2-2019/47403/127782/ŠSS-VB, majúce povahu verejnej vyhlášky.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 20. 11. 2019


Prílohy