Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči

Mesto Levoča na základe ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 5 ods. 8 v spojitosti s ustanovením § 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje pozvánku na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči, ktoré sa uskutoční dňa 21. 11. 2019 o 12.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, druhé poschodie, číslo dverí 8.

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 15. 11. 2019


Prílohy