Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Začatie správneho konania vo veci podanej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 kusa jedle srienistej (abies concolor) žiadateľom Technické služby mesta Levoča

Dňa 11. 11. 2019 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01  Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle srienistej (abies concolor). Uvedená drevina rastiev zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 7196/1 v katastrálnom území Levoča. 

 

Dôvod žiadosti: Koreňový systém stromu bol pri výkopových prácach na rekonštrukcii vozovky natoľko obnažený, poškodený a zredukovaný, že hrozí pád stromu vplyvom vetra. Stabilita stromu je narušená.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 13. 11. 2019

 
 


Prílohy