Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - doplnenie 07. 11. 2019

Mesto Levoča v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoje zámery - priame prevody majetku mesta, priame prenájmy majetku mesta, prevody a prenájmy majetku mesta v prípadoch osobitného zreteľa - doplnenie 07. 11. 2019.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 07. 11. 2019 


Prílohy