Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Začatie správneho konania vo veci podanej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (vŕba) žiadateľom obcou Kurimany

Dňa 04. 10. 2019 podala obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01  Levoča žiadosť ovydanie súhlasu na výrub dreviny 1 ks vŕba. Uvedená drevina rastie na pozemku parcelné číslo KN C 603/1 v katastrálnom území Kurimany. 

 

Dôvod žiadosti: Listnatý strom rastie v blízkosti vodovodného potrubia, ktoré zásobuje cca 70 % obyvateľov obce. Ďalším dôvodom je, že strom rastie v blízkosti cesty, ktorý vedie k rodinným domom a bráni vo vývoze domového odpadu.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 09. 10. 2019 


Prílohy