Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 1 kusa dreviny (jedľa) žiadateľom Stanislavom Chovančíkom

Dňa 30. 09. 2019 podal Stanislav Chovančík, Ulica Milana Rastislava Štefánika 22, 054 01  Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jedného kusa dreviny (jedľa). Uvedená drevina rastie na pozemku parcelné číslo KNC1830/2 v katastrálnom území Levoča. 

Dôvod žiadosti: Strom vykazuje zhoršený zdravotný stav, vysychá. Je prerastený a hrozí poškodenie blízkej nehnuteľnosti.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 02. 10. 2019


Prílohy