Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "IBV Krupný jarok Levoča"

Začatie územného konania o umiestnení stavby "IBV Krupný jarok Levoča" sa v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou a v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa doručuje vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča.

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 20. 09. 2019


Prílohy