Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - VN vedenie - Pepeto s.r.o.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov v predpokladanom termíne jeho realizácie od    

                                       16.09.2019 do 30.09.2019

V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia vyznačeného na priloženom mapovom podklade. 

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča: 13. 09. 2019

 


Prílohy