Úradná tabuľa - Mesto Levoča 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018

 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 8/10 zo dňa 28. 08. 2019.

Podpísané primátorom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA dňa 05. 09. 2019.

Vyvesené na úradne tabuli mesta Levoča a na webovom sídle mesta Levoča dňa 06. 09. 2019

Dátum účinnosti: 21. 09. 2019

 


Prílohy